19/11/2017 20:56:38 Synthesenota en voorontwerp voorkeursbesluit
Omdat de inhoud van de website frequent wordt geactualiseerd, vermelden we steeds de datum van de printversie.

Synthesenota en voorontwerp van voorkeursbesluit

De synthesenota is de aanzet in de richting van het voorkeursbesluit. Deze nota omvat de ontwerp eindresultaten van het geïntegreerd onderzoek voor alle onderzochte alternatieven. Op basis van deze resultaten worden bepaalde alternatieven opzij geschoven, tot er uiteindelijk één oplossing overeind blijft, die het voorwerp zal vormen van het voorontwerp van voorkeursbesluit.

Let op!

Als disclaimer kan je best volgende tekst opnemen op het voorblad van de synthesenota:

De synthesenota vat de onderzoeksrapporten over het complex project samen. Het is louter een communicatie-instrument die de inhoud van deze uitgebreide en onderbouwde rapporten vertaalt naar een ruim publiek. De nota heeft geen juridische waarde. Wie wil reageren op de inhoud, moet zich hiervoor baseren op de tekst van de integrale onderzoeksrapporten.

Hoe pak je dit aan?

Goedkeuring van de onderzoeken

Opmaak van een synthesenota en een voorontwerp van voorkeursbesluit

Adviesverlening

Aandacht voor een flankerend beleid

Opmaak van een ontwerp van voorkeursbesluit

Afwijkingen van ruimtelijke plannen?

Goedkeuring van de onderzoeken

In functie van de opmaak van de synthesenota en het voorontwerp van voorkeursbesluit is het noodzakelijk dat de gevoerde onderzoeken van een goede kwaliteit zijn. Het projectteam (incl. de dienst Mer) gaat na of de kwaliteit van de ontwerp onderzoeksrapporten als voldoende kwalitatief kan ingeschat worden. Bijvoorbeeld d.m.v. een kwaliteitstoets bij de voor een MER-discipline bevoegde instanties, zoals ANB voor de dicipline biodiversiteit.

Opmaak van een synthesenota en een voorontwerp van voorkeursbesluit

Op basis van de ontwerp onderzoeksrapporten maakt het projectteam een synthesenota en een voorontwerp van voorkeursbesluit op. In het proces is dit een tijdsintensieve fase omdat uit het geheel van onderzoeken de belangrijkste conclusies naar voren moeten worden gebracht, tegen elkaar moeten worden afgewogen en een aanzet tot keuze geformuleerd en gemotiveerd. Ben je er in deze fase nog niet uit? Laat bepaalde onderzoeken dan iets langer doorlopen of organiseer extra overleg.

Adviesverlening

De synthesenota, het ontwerp van MER en het voorontwerp van voorkeursbesluit worden door de procesverantwoordelijke bezorgd aan de adviesinstanties (de instanties die gevraagd zijn om een advies over de alternatievenonderzoeksnota en de instanties die vrijwillig een advies hebben uitgebracht). Deze instanties worden uitgenodigd op een adviesvergadering.

De belangrijkste adviesinstanties zullen in de regel deel uitmaken van het multidisciplinaire projectteam dat de onderzoeksfase heeft begeleid.
In ieder geval zullen adviesinstanties minstens al informeel geconsulteerd zijn bij het proces tot trechtering van de alternatieven en de opmaak van de onderzoeken.
Een formele adviesronde moet derhalve eerder beschouwd worden als een finaal beoordelen van een reeds doorlopen proces en zou dus in principe niet meer voor verrassingen mogen zorgen.

Hier vindt u welke instanties advies verlenen en hoe het advies concreet gevraagd (en verleend) wordt.

Het inbouwen van die formele adviesronde heeft als voordeel dat, als op dat moment eensgezindheid wordt bereikt, een formeel standpunt van die adviesinstanties wordt gegeven, en dat gebeurlijke “laatste aandachtspunten” kunnen worden verwerkt in het ontwerp van voorkeursbesluit.
Bovendien krijgt het publiek tijdens het openbaar onderzoek de bevestiging dat het naar voren geschoven alternatief een door alle adviesinstanties (of een zo maximaal mogelijk) gedragen keuze betreft.
De formele adviesronde verplicht ten andere de adviesinstanties om de, tijdens de informele procesfase uitgebrachte standpunten, te honoreren.

Alle adviesinstanties moeten ten laatste op het moment van de adviesvergadering schriftelijk of mondeling advies uitbrengen. Doen ze dat niet, mag aan hun adviesvereiste worden voorbijgegaan.

De bedoeling van de adviesvergadering is te komen tot een geïntegreerd advies.

Aandacht voor een flankerend beleid

Milderende maatregelen of een flankerend beleid kunnen een bepaalde oplossing versterken. Ze vloeien voort uit de gevoerde onderzoeken en het proces. Ze vormen een essentieel onderdeel van het voorontwerp van voorkeursbesluit. Die reeks van maatregelen is iets wat je zal bespreken op de adviesvergadering.

Opmaak van een ontwerp van voorkeursbesluit

Om het verdere proces, waaronder het openbaar onderzoek, vlot te laten verlopen is het noodzakelijk dat er één duidelijk alternatief overblijft. Eens op basis van adviezen die uiterlijk op de adviesvergadering zijn uitgebracht, een alternatief gekozen is, neem je deze oplossing mee in een ontwerp van voorkeursbesluit. Dit zal na gebeurlijke vaststelling door de bevoegde overheid voorgelegd worden aan het publiek via een openbaar onderzoek, samen met de ontwerp onderzoeksrapporten.

Dit ontwerp van voorkeursbesluit wordt op een gelijkaardige manier opgesteld als het eigenlijke voorkeursbesluit zelf.

Afwijkingen van ruimtelijke plannen?

Als de overheid die het voorkeursbesluit vaststelt, wil afwijken van de bindende bepalingen van een ruimtelijk structuurplan van een hoger bestuursniveau, moet deze overheid de schriftelijke instemming hebben van dat hoger bestuursniveau. Als de provincieraad of gemeenteraad de bevoegde overheid is, kan het gaan om de instemming van de Vlaamse Regering wat betreft afwijkingen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Als de gemeenteraad de bevoegde overheid is, kan deze ook de instemming nodig hebben van de deputatie wat betreft afwijkingen van het provinciaal ruimtelijk structuurplan.

De schriftelijke instemming van het hogere bestuursniveau moet er zijn ten laatste op het moment dat het ontwerp van voorkeursbesluit wordt vastgesteld. Bovendien moet het ontwerp van voorkeursbesluit – in voorkomend geval – aangeven op welke wijze zal worden afgeweken van het richtinggevende en bindende gedeelte van ruimtelijke structuurplannen.

Door deze bepalingen in het decreet heeft de burger tijdens het openbaar onderzoek zicht op de afwijkingen en de gebeurlijke instemming van de hogere overheid.

Deze instemming van het hogere bestuursniveau is eveneens nodig als er met het voorkeursbesluit afgeweken wordt van gewestplannen, plannen van aanleg of ruimtelijke uitvoeringsplannen van een hoger bestuursniveau.

Het betreft hier afwijkingen. Dus het ruimtelijk structuurplan op zich wordt niet aangepast.

 Ik heb een vraag

 

Naam*:
Bedrijf:

Straat:

Nr:
Postcode:

Gemeente:

E-mail*:

Ik heb een vraag over*:

Uw vraag*:

* Required